Waagmeestersstraat 17, 2871 GK Schoonhoven +31(0)182-359997

A-Nest: Anke x Hylke van het Zandhiem  09 april 2008

Anton Jelmer is gebleven

B-Nest:  Jidske x Dries  13 juli 2009

D-Nest:  Anke x Kwibus fan’e Blommentun 13-juni 2010

E-Nest:  Jidske x Jelmer 25 oktober 2010

Enny Doutzen is gebleven

F-Nest:  Anke x Dynamic Neo Hazebad 13 maart 2011

Feia Siru Luna is gebleven

G-Nest:  Jidske x Jelmer 25 september 2012

H-Nest:  Doutzen x Aiko Ût it Suden 20 maart 2013

Hyke Wiske is gebleven

I-Nest:  Doutzen x Mees Uit de Kleine Dommelvallei 18 augustus 2014

J-Nest:   Feia  X Aiko Ût it Suden  13 juli 2015

K-Nest:   Doutzen x Heiko v.’t Hondsdraf 04 februari 2016

L-Nest:  Hyke x Friesvik’s Zorro Of Manus  16 juni 2016

M-Nest:  Doutzen x Bauke Ût it Suden 28 mei 2017

N-Nest:  Hyke x Foppe fan de Moaie Hôvingen 28-maart 2018